Contraparts a terreny


Ecuador

AUCC (Cotacachi, Equador)

La Assamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi (AUCC) és socia local de la XCS des de l’any 2007. La AUCC es una entitat de segon nivell, formada per un conjunt d’organitzacions socials i ciutadanes i reconegudes pel Sistema de Participació “Assamblea de Unitat Cantonal”. Aquesta entitat té per missió fomentar i consolidar la participació conscient i organitzada de la comunitat amb l’objectiu de construir ciutadania. S’han executat conjuntament projectes de participació ciutadana, governança i defensa dels drets de les dones.

https://www.facebook.com/asambleacantonal.aucc/

UNORCAC (Cotacachi, Equador)

La Unión Nacional de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC) és contrapart de la XCS des de l’any 2012. És una organització classista i indigenista de segon grau sense ànim de lucre, constituïda per quaranta-un comunitats i diverses organitzacions de base camperoles indígenes i mestisses, localitzades a la zona andina del Cantó Cotacachi, a la provincia de Imbabura.

http://unorcac.nativeweb.org/somos.html

Terranueva (Quito, Equador)

Terranueva és contrapart de la XCS des de l’any 2014. És una fundació equatoriana constituïda el 1990 i reconeguda legalment en 1994. Es fonamenta en la interculturalitat, com a base per a la construcció de propostes de canvi social des de la diversitat d’actors. Treballa en l’enfortiment de l’organització social per contribuir a l’enfortiment de la democràcia i per a la superació de tota forma d’inequitat i desigualtat. Juntament, s’han executat projectes de turisme solidari i Economia Social i Solidari (ESS).

fieds.orgBolivia

Fobomade (La Paz, Bolivia)

El Fòrum Bolivià sobre Medi Ambient i Desenvolupament (FOBOMADE) és una organització que articula organitzacions socials, ecologistes, juvenils, agrupacions acadèmiques, col·lectius i persones que treballen en les seves comunitats o en suport de elles per a la protecció del seu ambient i recursos naturals. Els seus àmbits d’acció són la intervenció en accions nacionals al voltant de polítiques ambientals, seguiment i fiscalització de la gestió ambiental, suport a comunitats per a la gestió de conflictes ambientals, sobirania alimentària, l’exercici de drets ambientals i la incorporació de l’enfocament de sostenibilitat en el debat polític nacional a través de la promoció d’activitats d’ús sostenible dels recursos naturals, exercides per actors locals.

http://fobomade.org.bo/

IPTK (Sucre, Bolivia)

El Insituto Politécnica Tomás Katari (IPTK) és un instrument polític-social d’alliberament perquè busca el canvi qualitatiu i integral de poble bolivià en el seu conjunt per transformat la seva actual realitat social, econòmica, política i ideològica cap al Viure Bé, a partir dels enclavaments humans i territorials en els quals intervé directament (província Chayanta, província Linares i la ciutat de Sucre). Aquesta identitat ideològica institucional resulta de la fusió dialèctica (fortuïta i a el mateix temps necessària) de tres fonaments ideològics que podríem simbolitzar com la sang, el cor i el cervell.

http://www.iptk.org.bo/Senegal

Agència Regional de Desenvolupament de Kolda (ARD/K)

L’ARD/K és una contrapart de la XCS des de l’any 2011. És un braç tècnic descentralitzat de l’estat que ofereix assistència, suport i cooperació a les col·lectivitats locals en matèria de Desenvolupament Local, recolzant la planificació i execució del desenvolupament local, recolzant i executant programes i projectes i realitzant un seguiment i avaluació de les intervencions en matèria de desenvolupament, entre d’altres.

http://ardkolda.org/

Réseau Siggil Jigeen (RSJ)

El RSJ és una ONG que treballa per la promoció i la protecció dels drets de les dones al Senegal. Agrupa 16 organitzacions membres de les que en formen part més de 12.000 dones senegaleses, que intervenen a tot el territori nacional en projectes de drets sexuals i reproductius, recerca, drets de les dones, lideratge femení, alfabetització, formació, micro-finances i lluita contra la pobresa, entre altres. La missió de RSJ es contribuir a millorar l’estatus de la dona senegalesa instaurant unes relacions de gènere més equitatives. La XCS i el RSJ col·laboren des de l’any 2014 a la ciutat de Dakar en projectes de promoció dels drets de les dones i la bona governança.

www.siggiljigeen.wordpress.com

Associació de dones Juristes Senegaleses (AJS)

La XCS col·labora amb l’AJS des de l’any 2017 a la regió de Kolda, fins que a l’any 2019 es converteix en contrapart a la ciutat de Dakar, per a realitzar projectes de defensa dels drets de les dones, lluita contra les violències de gènere i la bona governança. L’AJS és una referència al Senegal i arreu en matèria de defensa dels drets de les dones mitjançant la promoció i vulgarització dels drets de les dones i els infants, aportant ajuda i assistència a dones víctimes de violència, combatent tot tipus de discriminació i violència i sensibilitzant a la població i a les autoritats per a una societat més justa i equitativa.

https://femmesjuristes.org/?page_id=680

Espace de Capacitation et d’Accompagnement des Femmes (ECAF)

ECAF, l’espai de acompanyament i capacitació per a les dones, és contrapart de la XCS des de l’any 2018. Pretén ser un centre de referència per les col·lectivitats locals i les entitats populars de base a la ciutat de Ziguinchor. De la mà de USOFORAL, ofereix un espai obert de formació, debat, intercanvi i reflexió, amb una perspectiva de gènere, oberta a totes les diversitats i que busca fomentar la cultura de la no violència i la pau.

https://web.facebook.com/ECAFSN/

USOFORAL

USOFORAL, contrapart de la XCS des del 2018, és una associació senegalesa, amb seu a la ciutat Ziguinchor, creada el 1998. La seva missió és contribuir a la implicació de les dones, de l’àmbit rural i urbà, a la construcció de la pau a la Casamance. Té experiència en seguretat i en activitats econòmiques alternatives a l’economia de guerra, gènere, reforç de capacitats, diàleg polític, gestió no violenta del conflicte i mètodes participatius a través de l’execució de més de 20 projectes de cooperació. Els seus eixos estratègics de treball són: (i) desenvolupament rural i econòmic, (ii) estructuració del teixit femení a la regió de Ziguinchor, i (iii) promoció de la pau (relacionat amb el conflicte de la Casamance).

https://web.facebook.com/usoforal/?_rdc=1&_rdr

Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor (ARD/Z)

L’ARD/Z és contrapart de la XCS des de l’any 2013, treballant conjuntament a la regió de Ziguinchor en projectes d’enfortiment de la gestió municipal i bona governança als departaments de Ziguichor i Oussouye. L’ARD/Z és una institució tècnica descentralitzada de l’Estat senegalès que té com a principal missió coordinar i harmonitzar les diferents intervencions i iniciatives de les Col·lectivitats Locals en matèria de Desenvolupament Local, recolzant la planificació i execució del desenvolupament local, recolzant i executant programes i projectes i realitzant un seguiment i avaluació de les intervencions en matèria de desenvolupament, entre d’altres.

https://www.ard-ziguinchor.org/

PELLITAL

La Federació de Productors Hortícoles de Sofaniama Diamara (PELLITAL) és una associació sense ànim de lucre creada a 2002 a Pata (regió de Kolda), amb la que la XCS treballa en projectes d’agricultura sostenible i seguretat alimentària des de l’any 2011 a la regió de Kolda. La seva missió és treballar a favor de la població rural de la Senegambia meridional donant suport a les iniciatives productores i reforçant les capacitats en matèria d’agricultura i d’incidència política de les famílies rurals.