Missió, visió i objectius

La missió de la XCS és contribuir a la mobilització política i l’apoderament popular davant de l’actual sistema capitalista i patriarcal generador d’explotació, opressió i depredador de l’ecosistema, així com la construcció d’altres móns possibles, especialment d’una altra forma de producció, comerç i consum a través:

• Del treball de cooperació al desenvolupament a les comunitats empobrides per tal d’augmentar la seva autonomia, la seva capacitat de prendre les regnes del futur, de manera equitativa:

 • al seu interior,
 • amb les altres comunitats,
 • amb el conjunt de l’ecosistema del qual són part,
 • amb les generacions futures.

• L’aliança i el treball conjunt amb organitzacions populars dels països empobrits i al nostre propi país en la lluita per la sobirania alimentària i per un comerç amb justícia

• La construcció d’un moviment social de transformació del model de consum i del comerç en un sentit de justícia i sostenibilitat

• La creació d’alternatives comercials i de consum enteses com a part del moviment social de transformació i com a espais que l’enforteixen

Tot això, sustentat en valors de:
 • solidaritat internacionalista,
 • justícia social,
 • equitat de gènere,
 • democràcia participativa,
 • respecte i integració en el medi ambient,
 • cooperació,
 • transparència,
 • respecte a tots els drets humans,
 • pensament crític,
 • respecte a les minories,
 • oposició a tot tipus de discriminació per raça, ètnia, religió, gènere i orientació sexual,
 • confiança: organització basada en la paraula, la transparència, el respecte de totes les idees, el maneig constructiu dels conflictes, el diàleg obert i el compromís.

La visió de la XCS, com a organització autònoma política i financerament, es basa en els seus associats/des actius/es en els que resideix la sobirania de l’organització exercida a través de la democràcia participativa, part significativa d’un moviment social transformador, especialment en el consum i el comerç des d’una perspectiva de solidaritat internacional i de desenvolupament local, i constructora de discurs, consciència i pràctiques alternatives.

Els objectius estratègics de la XCS es configuren com una guia ineludible per complir amb la missió de l’organització, establir prioritats estratègiques i caminar de forma coherent i coordinada cap a la visió.

1. – Constitució d’un moviment social transformador per la sobirania alimentària i per unes relacions comercials equitatives, sent referents en els temes de comerç internacional, local i de consum

2. – Constitució d’una organització generadora de mobilització i participació, en primer lloc dels seus propis associats/des que, sobre una base local, incideixin en el seu entorn i en la marxa de la pròpia organització. Construint una xarxa nacional, estatal i participant en xarxes internacionals amb uns mateixos objectius estratègics

3. – Construcció i difusió d’un discurs crític i alternatiu a l’actual models de desenvolupament, comerç i consum, ampliació d’una consciència col · lectiva crítica, basada en persones actives, autònomes i crítiques, mitjançant el treball de sensibilització i educació, tant en la pròpia organització com en la seva incidència social i política

4. – Creació d’alternatives pràctiques en el terreny de la cooperació internacional, del comerç just i el consum responsable com a parts del treball general d’apoderament i mobilització en una perspectiva transformadora

5. – Creació d’una organització independent que en els aspectes fonamentals de la seva activitat només depengui dels seus propis recursos