Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l’associació són l’assemblea i la junta directiva.

L’ASSEMBLEA

1. L’assemblea general és l’òrgan màxim de representació i govern de Ia associació. Els seus membres formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en assemblea general legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’assemblea general, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

LA JUNTA DIRECTIVA (actual)

1. La junta directiva és l’òrgan de govern de l’associació i la dirigeix​​, administra i representa.

2. La junta directiva la integren com a mínim el president / a, el secretari / ària i el tresorer / a.