Enfortint la governança metropolitana a tres barris de la ciutat de Ziguinchor a través de la implicació activa de nois i noies joves com a col·lectius vulnerables

Ubicació: Regió de Ziguinchor, Casamance, Senegal

Pressupost total: 30.103,88 €

Finançador: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Durada: 6 mesos

Soci local: USOFORAL i ECAF

Sectors d’actuació

Governança metropolitana

Democràcia participativa

Context
Objectiu
El projecte
Beneficiaris/es
Context

Les dones de Ziguinchor veuen vulnerats els seus drets sexuals i reproductius (mutilació, avortament il·legal, baix accés a les estructures de salut), el dret a la participació a la vida pública de manera equitativa (tot i tenir un fort teixit associatiu i haver germinat el canvi social en aquest aspecte), i els seus drets econòmics i socials (limitació a l’àmbit privat, alta dependència econòmica).

Pel que fa als joves implicats en el projecte, aquests son a la vegada titulars de drets i de responsabilitats. Com a titulars de drets, aquests veuen limitades les opcions de creixement econòmic i d’accés al treball estable, digne i de qualitat, per l’alta taxa de desocupació que incideix a la regió i que fa que siguin els principals protagonistes de d’immigració clandestina.

Agafant això com a base, el projecte vol contribuir:
– A augmentar la capacitat d’incidència i participació activa de les noies dintre de les organitzacions mixtes de joves, garantint l’equitat de gènere i el dret a una participació equitativa i no discriminatòria, que permeti que siguin portaveus dels seus drets en comptes de quedar limitades a seccions sense incidència.
– Augmentar les capacitats generals de les organitzacions, per que aquestes puguin veure millorats els seus drets econòmics i tenir una base sòlida amb la que accedir a opcions d’ingressos que permetin augmentar la visibilitat i radi d’acció de les seves associacions.
– A sensibilitzar a titulars de responsabilitats, entenent a aquests com els nois de l’ASCE i el Consell de joventut, i les autoritats tradicional i delegats de barri, per que incideixin a les seves comunitats amb coneixements de gènere, drets de les dones i cultura de la no violència.

Objectiu

Reforçar la capacitat d’incidència política i social de les Associacions de Joves i els Delegats de Barri amb un enfocament de gènere i drets humans.

El projecte

El projecte de 12 mesos (de desembre de 2018 a maig de 2019) suposa la continuació lògica del treball comú de XCS i USOFORAL/ECAF a la regió de Ziguinchor. Aquest treball en comú ha tingut com a focus principal la garantia dels drets de les dones i l’increment de la seva independència econòmica.

Però no podem oblidar que l’exercici ple de drets de les dones es dona per una intersecció de molts factors, i un d’ells és la conscienciació social i la transmissió d’informació tant a homes com a dones. És per aquest motiu que es creu adient la creació d’una Universitat Popular sobre Gènere i Drets de les dones, per reforçar les activitats d’altres projectes que ambdues entitats duen a terme a la zona i per germinar un canvi social en aquesta àrea.

El projecte s’ha executat a través de dos eixos: (R1) Vulgaritzar continguts sobre gènere, VBG i drets humans de les dones amb titulars de drets i de responsabilitats dels barris de Kenya, Castor i Néma; per tal de que s’adoptin intervencions basades en la no discriminació i que les noies de les Associacions puguin ocupar llocs de més responsabilitat dins de les mateixes; i (R2) Crear un teixit associatiu de joves sòlid als barris de Kenya, Castor i Néma reforçant les capacitats de generació d’ingressos i lideratge.

La contrapart local ha estat USOFORAL i ECAF amb el suport tècnic de XCS, i implicarà a dos col·lectius de joves: ASCE i el Consell Regional de Joventut, així com a delegats i autoritats tradicionals de tres barris de la ciutat de Ziguinchor.

Beneficiaris/es

150 nois i noies joves com a titulars de drets, 6 delegats i autoritats tradicionals de barri i 50 nois com a titulars de responsabilitats.